Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asociacija „Krikščioniškos kultūros tyrimų centras“, juridinio asmens kodas 300528449, buveinės adresas Rotušės a. 7, Kaunas, elektroninis paštas info@teologija.org, interneto svetainė https://teologija.org/.

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS
  1.1. Absolventas – Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakultetą baigęs fizinis asmuo, kuris savanoriškais pagrindais registruojasi Svetainėje, siekiant palaikyti komunikaciją su kitais Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto absolventais, gauti Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto naujienas ir kitą aktualią informaciją.
  1.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuri pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus laikoma asmens duomenimis.
  1.3. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  1.4. Asociacija – Asociacija „Krikščioniškos kultūros tyrimų centras“, juridinio asmens kodas 300528449, buveinės adresas Rotušės a. 7, Kaunas. Asociacijos tikslas – Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus ugdymo, ekspertinių paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo veiklos organizavimas.
  1.5. Asociacijos klientas – Svetainėje Asociacijos teikiamas paslaugas užsakantis ar ketinantis užsakyti fizinis ar juridinis asmuo.
  1.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.
  1.7. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
  1.8. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  1.9. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį (įskaitant ir Asociacijos narį, darbuotoją), kurio asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti.
  1.10. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas.
  1.11. Paskyra – Absolvento registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis sauganti sąskaita.
  1.12. Paslaugų teikėjai – pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie teikia Asociacijai su Asociacija sutartas paslaugas ar tiekia prekes.
  1.13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Asociacijoje.
  1.14. Slapukai – tai nedideli tekstiniai elementai, įrašomi įrenginyje apsilankius Svetainėje, kurie leidžia Svetainei kurį laiką prisiminti informaciją apie naršymą Svetainėje ir atpažinti Svetainės lankytoją apsilankius kitą kartą.
  1.15. Slaptažodis – Absolventui užsiregistravus Svetainėje, Absolvento elektroniniu paštu gautas prisijungimo prie Svetainės raktas.
  1.16. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  1.17. Svetainė – Asociacijos valdomas interneto tinklalapis https://teologija.org/, skirtas pristatyti Asociacijos veiklą bei organizuoti Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus ugdymo, ekspertinių paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo veiklą.
  1.18. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  1.19. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  1.20. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Asociacija tvarko Duomenų subjektų, turinčių su Asociacija dalykinius santykius, asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, kurios sudaromos su Asociacija.
  2.2. Prieš pradedant dalykinius santykius su Asociacija, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
  2.3. Asmens duomenų tvarkymą Asociacijoje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Asociacijos vidaus teisės aktai.
 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  3.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo ar narystės Asociacijoje tikslais.
  3.2. Asociacija siekia, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
  3.3. Duomenų subjektai neprivalo pateikti Asociacijai jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai nebus galimybės užmegzti dalykinių santykių su Asociacija.
 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS
  4.1. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui. Asociacija tvarko asmens duomenis Asociacijos veiklos ir paslaugų pristatymo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, užklausų administravimo, komunikacijos, statistikos, žinomumo skatinimo, tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo), vidaus administravimo ir kitais šioje Privatumo politikoje bei Asociacijos vidaus teisės aktuose nurodytais tikslais.
  4.2. Asmens duomenys Asociacijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Asociacijoje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti Privatumo politikoje ir/ar Asociacijos vidaus teisės aktuose.
  4.3. Asociacijos veiklos ir paslaugų pristatymo tikslais, Duomenų subjektų sutikimo pagrindu, Svetainėje skelbiami Duomenų subjektų (ekspertų, kitų asmenų) asmens duomenys: vardas, pavardė, išsilavinimas, profesija, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas (fotonuotrauka ar vaizdo įrašas) bei kita Duomenų subjektą charakterizuojanti informacija. Duomenys tvarkomi tol, kol Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei Duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Asociacijos reikalavimus. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais) kreipdamasis į Asociaciją el. paštu info@teologija.org.
  4.4. Asociacijos klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo (įskaitant komunikaciją su klientu) tikslais, asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Šiuo tikslu Asociacija renka šiuos klientų asmens duomenis: Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą informaciją, kurią Asociacijai pateikia klientas siekdamas gauti paslaugas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Asociacijos reikalavimus bei Asociacijai vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
  4.5. Asociacijoje taip pat tvarkomi potencialių klientų asmens duomenys, jiems kreipiantis į Asociaciją pildant Svetainėje esančią užklausos formą, kreipiantis elektroniniu paštu ar telefonu. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslą suteikti preliminarią konsultaciją bei pasiūlyti Asociacijos paslaugas. Potencialių klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Svetainėje renkamas vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat kita informacija, kurią pateikia potencialus klientas užklausos formoje. Potencialiems klientams kreipiantis elektroniniu paštu ar telefonu, Asociacija taip pat gali tvarkyti ir kitus potencialių klientų asmens duomenis. Duomenys šiuo pagrindu tvarkomi tol, kol su klientu pasirašoma sutartis (po to asmens duomenys tvarkomi remiantis Privatumo politikos 4.4 punktu) arba potencialus klientas atsisako sudaryti sutartį; po to duomenys saugomi 5 (penkis) metus siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Asociacijos reikalavimus.
  4.6. Asociacijoje tvarkomi Absolventų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto baigimo metai ir studijų programa. Absolventų asmens duomenys tvarkomi Absolventų sutikimo pagrindu, Absolventams savanoriškais pagrindais registruojantis Svetainėje, siekiant palaikyti komunikaciją su kitais Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto absolventais, gauti Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto naujienas ir kitą aktualią informaciją. Absolventai turi teisę bet kada prisijungti prie Paskyros, keisti Asociacijai pateiktus asmens duomenis bei Paskyrą ištrinti. Duomenys tvarkomi tol, kol Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei Duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Asociacijos reikalavimus. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais) kreipdamasis į Asociaciją el. paštu info@teologija.org arba ištrindamas Paskyrą.
  4.7. Svetainėje Asociacija pateikia informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu). Asociacija sudaro galimybę sutikti dėl slapukų įrašymo į Svetainės lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais. Informacija dėl slapukų naudojimo turi būti suteikta ir sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
  4.8. Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
  4.9. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.
  4.10. Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslais Asociacija tvarko asmens duomenis Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Asociacija tvarko šiuos duomenis: Duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys tvarkomi nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei Duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Asociacijos reikalavimus. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros kreipdamasis į Asociaciją el. paštu info@teologija.org arba gautame naujienlaiškyje paspaudęs „Nebeprenumeruoti“ (anglų k. unsubscribe). Pažymėtina, kad apklausos ar svarbaus turinio pranešimai, siunčiami ne tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti siunčiami Duomenų subjektams Asociacijos teisėto intereso pagrindu.
  4.11. Asociacijos žinomumo skatinimo tikslais, teisėto intereso pagrindu, Asociacija valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kuriose tvarkomi šie asmens duomenys: Duomenų subjekto profilis ir kita informacija, tokia, kaip Asociacijos profilio peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimai. Nors Asociacija yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, informaciją, kurią Duomenų subjektas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimus, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Duomenų subjektui apsilankius Asociacijos profiliuose (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Asociacijos įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Asociacijai pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Duomenų subjektas mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendrauja, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendrauja, aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą galinį įrenginį. Socialinių tinklų valdytojų privatumo politikos skelbiamos: https://www.facebook.com/policy.php .
  4.12. Vidaus administravimo tikslu Asociacija tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, atvaizdas (fotonuotrauka), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija, susijusi su asmens sveikatos būkle ir kiti duomenys, būtini Asociacijai, kad ji galėtų tinkamai vykdyti jai, kaip darbdaviui ir Asociacijos narius vienijančiai organizacijai, teisės aktuose numatytas pareigas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
  4.13. Asociacija gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir vidaus teisės aktų.
 5. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS. DUOMENŲ TVARKYTOJAI
  5.1. Asociacija tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio Duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Tiek iš Duomenų subjekto gautus, tiek Asociacijos surinktus asmens duomenis Asociacija gali perduoti kompetentingoms valstybės institucijoms, jei tai susiję su jų atliekamu tyrimu / patikrinimu ar tam tikra vykdoma funkcija, o teisės aktai numato Asociacijos pareigą jiems tokią informaciją pateikti.
  5.2. Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Asociacijai buhalterines, serverių nuomos, svetainės priežiūros ir kitas paslaugas.
  5.3. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Asociacijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, Asociacija siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 6. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
  6.1. Asociacija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Reglamente nustatytais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės principais.
  6.2. Asociacija savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Asociacijos darbuotojai bei Asociacijos duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
 7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
  7.1. Kiekvienas Duomenų subjektas turi šias teises:
  7.1.1 bet kada susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
  7.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  7.1.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  7.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
  7.1.5. reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  7.1.6. reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  7.1.7. reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
  7.1.8. teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
  7.1.9. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  7.1.10. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
  7.1.11. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  7.2. Duomenų subjektas, kreipdamasis į Asociaciją, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją, o kreipiantis elektroninių ryšių priemonėmis, patvirtinti savo tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, kaip tai numatyta teisės aktuose.
  7.3. Prašymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
  7.4. Savo teises Duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi Duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
  7.5. Asociacija gavusi prašymą pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei Duomenų subjektas kreipiasi nesilaikydamas Privatumo politikoje nustatytos tvarkos, Duomenų subjektas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei Duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Asociacijos apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Asociacija jas įvertinusi, gali priimti Duomenų subjekto prašymą ir jį nagrinėti.
  7.6. Asociacija, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Duomenų subjekto teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.
  7.7. Asociacijos veiksmai ar neveikimas, susiję su Duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.
  7.8. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.
  7.9. Duomenų subjektai gali pateikti prašymą elektroniniu paštu info@teologija.org.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  8.1. Privatumo politikoje ir (ar) Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius ir (ar) ten esančias privatumo nuostatas. Asociacija nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių ir privatumo nuostatų turinį bei atitiktį teisės aktams, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Svetainės lankytojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio privatumo nuostatomis.
  8.2. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
  8.3. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Asociacija gali bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. 8.4. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Privatumo politiką.